Deel deze actie op jouw sociale kanalen en #tag je favoriete winkel!

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Help de Winkelier (“HelpDeWinkelier”), de ondernemingen met adres Hekven 2D, Breda. Cotton Ball Lights B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20168951. Korte Leidsedwarsstraat 49-I, Amsterdam. Orderchamp B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72677872. Herengracht 54, Amsterdam. Lightspeed Netherlands B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17229470.  Klokgebouw 195, Eindhoven. DMWS B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71310991. Rijksstraatweg 26, Utrecht. FanWork Events B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72062240. Edisonweg 1, IJsselstein. Gifty B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69506981.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van HelpDeWinkelier, op elke overeenkomst die tot stand komt tussen HelpDeWinkelier en een Gebruiker (zoals hieronder gedefinieerd) van onze website helpdewinkelier.nl (de “Website”) en alle rechtsbetrekkingen en (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien.
 2. Door gebruik te maken van de Website en de diensten van HelpDeWinkelier aanvaard je gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.
 3. Onder “Gebruikers” wordt verstaan alle natuurlijke personen en alle rechtspersonen die de Website bezoeken, op de Website inloggen, en/of de op de Website verstrekte informatie gebruiken, delen en/of informatie plaatsen.
 4. HelpDeWinkelier zal de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar ophelpdewinkelier.nl.
 5. De bovenstaande definities worden in deze algemene voorwaarden zowel in enkelvoud als in meervoud gehanteerd.

HelpDeWinkelier

HelpDeWinkelier biedt een online platform voor het kopen van waardebonnen bij Gifty van verschillende winkelketen (vanwege het coronavirus).

 Gebruik Website

 1. Gebruiker dient bij het gebruik van de Website Nederlandse en andere toepasselijke wet- of regelgeving in acht te nemen.
 2. Gebruiker mag het volgende niet via de Website verspreiden:
  1. Plagiaat en/of eerder gepubliceerde content;
  2. Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
  3. Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn;
  4. Ongevraagde reclame (spam);
  5. Foute of misleidende informatie; en/of
  6. Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere Gebruikers aan te richten.
 3. Gebruiker mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.
 4. Gebruiker mag geen andere Gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
 5. Indien Gebruiker melding wil maken van een andere Gebruiker die de Website misbruikt, kan Gebruiker een bericht sturen via onze chat.
 6. HelpDeWinkelier behoudt zich het recht voor de aan Gebruiker verstrekte informatie aan te passen of weg te laten, voordat deze kenbaar wordt gemaakt aan Gebruikers en/of op de Website wordt gepubliceerd.

Account

 Gebruiker dient minstens 16 jaar oud zijn om een account aan te mogen maken.

 1. Gebruiker dient de inloggegevens van zijn account af te schermen voor anderen.
 2. Gebruiker dient zijn wachtwoord strikt geheim te houden. HelpDeWinkelier mag ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met het account van Gebruiker, door Gebruiker gedaan wordt of onder toezicht van Gebruiker gebeurt.
 3. Indien Gebruiker denkt of weet dat zijn account misbruikt wordt, dient Gebruiker dat zo snel mogelijk melden bij HelpDeWinkelier. HelpDeWinkelier zal in dat geval gepaste maatregelen nemen.
 4. De Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn gedrag en eventuele gegevens, tekst, bestanden, informatie, gebruikersnamen, beelden, foto’s, profielen, grafische kunst, werken waarop auteursrechten rusten, links en andere inhoud of materialen.
 5. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijke gegevens die hij aan HelpDeWinkelier verstrekt of voor het weglaten van vertrouwelijke gegevens.
 6. HelpDeWinkelier is gerechtigd om naar eigen inzicht te bepalen of een account zal worden verstrekt.
 7. HelpDeWinkelier heeft te allen tijde het recht om accounts, profielen, data en overige informatie aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft HelpDeWinkelier het recht Gebruikers de toegang tot de Website te ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 8. Indien HelpDeWinkelier van mening is dat Gebruiker de wet of deze algemene voorwaarden overtreedt, kan HelpDeWinkelier de Gebruiker (deels) uitsluiten van de Website. HelpDeWinkelier kan de Gebruiker bijvoorbeeld uitsluiten van de Website door:
  1. het account van Gebruiker te verwijderen; of
  2. onderdelen van de Website voor Gebruiker te blokkeren.

Aansprakelijkheid

 1. HelpDeWinkelier is geen partij bij de overeenkomsten die tussen Gebruikers tot stand komen en is dan ook niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen Gebruikers. In het geval van een conflict dienen Gebruikers dit zelf op te lossen.
 2. HelpDeWinkelier is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op de Website of die van:
  1. gelinkte websites, ook niet indien sprake is onvolkomenheden; en/of
  2. onjuistheden in de door ons beschikbaar gestelde informatie.
 3. HelpDeWinkelier is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen of het vanwege andere redenen voor enige duur niet beschikbaar zijn van de Website.
 4. HelpDeWinkelier neemt voor de beveiliging van gegevens van Gebruikers en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van HelpDeWinkelier kan worden verwacht. HelpDeWinkelier is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door HelpDeWinkelier betrachte zorg. HelpDeWinkelier is daarnaast niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

Klachten

 1. Bij HelpDeWinkelier ingediende klachten worden binnen een termijn van 3 werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst.
 2. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

Inschakeling derden

 1. HelpDeWinkelier is gerechtigd om bij de uitoefening van de diensten, waar nodig, derden in te schakelen. HelpDeWinkelier is niet verplicht om Gebruiker hierover persoonlijk van op de hoogte te brengen. Gebruikmaking van de diensten van HelpDeWinkelier impliceert dat de Gebruiker HelpDeWinkelier machtigt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Gebruiker te aanvaarden.
 2. HelpDeWinkelier neemt uiterste zorgvuldigheid in acht bij het inschakelen van derden. HelpDeWinkelier is echter niet aansprakelijk voor het handelen dan wel nalaten van deze ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van HelpDeWinkelier.

 Ongeldigheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijven HelpDeWinkelier en Gebruiker gebonden aan de overige bepalingen van deze akte. HelpDeWinkelier zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze algemene voorwaarden.

 

Wijzigingen

HelpDeWinkelier behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting of mededeling daarvan te doen aan Gebruikers. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de Website. Door bezoek aan de Website wordt Gebruiker op de hoogte gesteld van de huidige algemene voorwaarden.

 

Overige bepalingen

 1. HelpDeWinkelier mag te allen tijde aanpassingen maken aan het ontwerp of functioneren van de Website, waaronder de ten grondslag liggende technische mechanismen.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen voor HelpDeWinkelier, maar ook voor andere personen die zijn betrokken of betrokken zijn geweest bij het gebruik maken van diensten of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of zou kunnen rusten. Dit geldt tevens voor hun rechtsopvolgers onder algemene titel.

Toepasselijk recht en forumkeuze

  1. Deze algemene voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
  2. Alle geschillen tussen HelpDeWinkelier en Gebruikers zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank .

Initiatiefnemers

#helpdewinkelier is een initiatief van:

 • CottonBallLights
 • Orderchamp
 • Lightspeed
 • DMWS
 • FANWORK EVENTS
 • Gifty

Partners

#helpdewinkelier bedankt onderstaande partners:

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »